ÚVOD » Aktuálně » Oddělené vs. společné stezky pro chodce a cyklisty

Oddělené vs. společné stezky pro chodce a cyklisty

Téma oddělení chodců a cyklistů na společných stezkách se opakuje v dotazech a podnětech veřejnosti poměrně často. Proč ze stezek postupně zmizely čáry, které naznačovaly kudy se má kdo pohybovat? Jak spolehlivě poznáte, jestli jde o společnou, nebo oddělenou stezku? Co znamenají symboly pěších a cyklistů, které se objevují na společných stezkách? Jaká je koncepce města při budování nové infrastruktury?
 
Dříve byly některé stezky rozděleny bílou souvislou čarou na dvě poloviny. Jedna polovina, vyhrazená pro cyklisty, byla obvykle doplněna symbolem cyklisty, ta druhá, vyhrazená chodcům, symbolem chodce. Následně došlo k úpravě technických předpisů, které se problematikou cyklistických stezek zabývají. Dle nových předpisů není oddělení pouhou čarou dále přípustné. Mimo to se změnily také požadavky na šířky prostoru pro chodce a pro cyklisty.
 
Změna pravidel není samoúčelná. Předpisy nyní pamatují na osoby nevidomé a slabozraké, a proto jsou k oddělení provozu chodců od provozu cyklistů nutné stavební úpravy (hmatné pásy, dělicí pásy, obrubníky, zábradlí a podobně). Nedostatečné šířkové parametry a nedostatčující oddělení vedlo k častému zasahování cyklistů do prostoru určeného pro chodce a naopak. To přirozeně vedlo k častým nedorozuměním a konfliktům.
 
Z uvedených důvodů zmizely a mizí dřívější dělicí čáry ze stezek, které nesplňují požadované parametry. Na naprosté většině stezek v Pardubicích je nyní provoz společný. Oddělený provoz zůstává pouze na několika stezkách, kde jsou cyklisté od pěších řádně odděleni. Jedná se například o stezku na Palackého ulici (oddělení zeleným pásem), před Afi palácem (odděleno hmatným pásem), nebo o krátký úsek na Jahnově ulici od elektrotechnické školy k Jiráskově ulici. Na některých dříve oddělených stezkách mohou mít původní části jinou barvu, nebo mohou být z různých materiálů. Může to být matoucí, ale různé barvy či materiály neznamenají, že cyklisté jsou od chodců na stezce odděleni.
 
Oddělenou stezku spolehlivě poznáte podle svislé dopravní značky, na které jsou symboly chodce a cyklisty vedle sebe a jsou odděleni svislou čarou. Naproti tomu svislá dopravní značka pro smíšený provoz zobrazuje symboly nad sebou a neodděluje je čarou.
 
Před několika lety byly nad rámec svislého dopravního značení na některých místech zavedeny symboly znázorňující chodce a cyklistu. Jejich cílem je zdůraznit společný provoz chodců a cyklistů. Slouží tedy pro informaci o tom, že se jedná o stezku pro chodce a cyklisty (a nikoli běžný chodník).  Bez ohledu na to, zda jsou tyto symboly „chodec“ a symboly „cyklista“ na povrchu komunikace barvou vyznačeny vedle sebe nebo za sebou, tak účastník provozu dostane informaci o tom, že se na takové komunikaci společně pohybují chodci i cyklisté. Toto značení však nerozděluje a ani nemůže rozdělovat dopravní prostor na samostatnou část pro chodce a na samostatnou část pro cyklisty.
 
Dle Plánu rozvoje infrastruktury pro cyklisty (cyklogenerelu) by měl být v Pardubicích výhledově provoz pěších a cyklistů na většině komunikací fyzicky oddělen. Výjimky tvoří samostatně vedené stezky v parcích, podle městských řek apod. Současný stav - vedení pěších a cyklistů ve společném provozu - není považován za uspokojivý a rozhodně ne za konečný. Bohužel budování infrastruktury, která bude splňovat standardy požadované v technických předpisech i koncepčních materiálech města je dlouhodobá záležitost. Budování infrastruktury musí jít v řadě případů ruku v ruce s kompletní rekonstrukcí profilu komunikace.

Projekt Central MeetBike (3CE343P2)
Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF.

© Magistrát města Pardubic